barrel of a gun

13.1.20

Дръж дулото опряно до главата ми,
за да не изпускам нито кадър и всеки край
да е начало, което да проблясва синьо.
Стреляй
Стреляй
Стреляй
Възможно е да оцелея.