30.6.17

две успоредни линии
Никога не се пресичат
колкото и близо
колкото и да им се ще