20.3.14

шуми кръвта
пуфти по стръмните листаци на
телата